Sunday, 26/06/2022 - 14:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Bình

Triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023

Căn cứ vào Quyết định số 454/QĐ-UBND-HC ngày 05/5/2022 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Thực hiện Công văn số 589/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 06/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp về việc tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023.

Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

...........

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN THANH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:      /PGDĐT-THCS

   Thanh Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2022

V/v tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023

 

 

Kính gửi:

 

- Hiệu trưởng trường THCS-THPT Tân Mỹ;

- Hiệu trưởng các trường THCS trong Huyện.

 

Căn cứ vào Quyết định số 454/QĐ-UBND-HC ngày 05/5/2022 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Thực hiện Công văn số 589/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 06/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp về việc tổ chức triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 10 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023.

Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Triển khai các danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt đến tất cả giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thông tin chính xác; Công khai danh mục sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy tại đơn vị, trên cổng thông tin điện tử (website) của trường. Đồng thời, sử dụng, khai thác có hiệu quả sách giáo khoa theo đúng quy định của ngành GDĐT.

2. Tiếp tục nghiên cứu ghi nhận ý kiến đánh giá, kiến nghị của tất cả giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về danh mục sách giáo khoa và các vấn đề khác về sách giao khoa lớp 6, lớp 7 thuộc danh mục được phê duyệt. Tổng hợp gửi về Phòng GDĐT khi cần thiết để phối hợp và hướng dẫn kịp thời.

3. Đăng ký nhu cầu cung ứng sách giáo khoa lớp 6, lớp 7[1]

Căn cứ vào số lượng học sinh lớp 6, lớp 7 (số học sinh dự kiến thông qua kế hoạch tuyển sinh của đơn vị năm học 2022-2023 và số học sinh lớp 6 năm học 2021 – 2022) Hiệu trưởng các đơn vị đăng ký nhu cầu cung ứng theo mẫu (Các Phụ lục I, II).

Các đơn vị tổng hợp gửi về Phòng GDĐT cả file mềmbản Scan (có dấu đỏ) trước ngày 18/5/2022.

Lưu ý:  Đối với môn Tiếng Anh 6, 7: Các đơn tổ chức lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) sách Tiếng Anh (thuộc danh mục được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 454/QĐ-UBND-HC ngày 05/5/2022) phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để làm SGK giảng dạy chính khoá, các sách Tiếng Anh 6 còn lại có thể lựa chọn để giáo viên tham khảo hoặc dạy học tăng cường (nếu có).

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phản hồi kịp thời về Phòng GDĐT (qua bộ phận chuyên môn THCS, địa chỉ email pgdthcs.thanhbinh.dongthap@moet.edu.vn) để được hướng dẫn ./.

Nơi nhận:                                                                                      

- Như trên;

- UBND Huyện (Báo cáo)

- Lãnh đạo Phòng GDĐT;  

- Lưu: VT, H. 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Lý Bảo Việt

 

 

[1] Lưu ý: Đây chỉ là số lượng nhu cầu cần cung cấp để thông báo đến các Nhà xuất bản in để đảm bảo không thiếu sách giáo khoa trong năm học 2022-2023, riêng đối với sách giáo khoa lớp 6 khi dự báo nhu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông phải tính toán đến số lượng sách giáo khoa lớp 6 được tái sử dụng lại trong năm học 2022-2023.

Tác giả: Nguyễn Thanh Hòa
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 06 : 66
Năm 2022 : 823