1. Nguyễn Hữu Đức        

 

Sinh năm: 1982

Trình độ: Đại học